Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 49 min siden

Tilfeldige personer ("strays") fra Hadeland

9. april 2024 - 19:59
En trist men samtidig interessant sak, men merk at denne skriveren hadde et forhold til bruk av stor forbokstav som er helt uten logikk. Jeg ga opp å følge ham underveis, og derfor er avskriften langt fra kildetro – men for historiens del har jo det ingenting å si. Anno 1747 den 5te Juny blev effter Deris Excellence Hr. General Arnolds Ordre og hr. Ove Rahmel Sehesteds foran- staltning firetaget paa Gaarden Hoff Nordre i Gran Sogn paa Hadelan, Hvor under pladsen Tangen, og det Huus er bestaaende, som Dragonen Gulbrand Christophersen boede udj, der er befunden ligende nesten død ved af et skudt af een Riffle Bøsse, som laae ved hannem paa st[r]anden, passeret den 29 May Klocken om- trent 2 om Natten, Hvilcken Hendelse er taget under Examination : sub præsidio - Capitain Johan Georg Brockelman zum Assessoribus | Magnus Friderick Møllerop, Fendricks | | Petter Magnus Bojesen, - Effter at forhøret var satt blev den afdøde Dragons Encke Randi Niilsdatter, og hans Moder Kari Jacobs datter Egnes Eiende, fremKaldet for at giøre deris forklaring Om hvad omstendigheder der kand i sandhed vær foregaaet nogen tiid tilforn og ved den tiid denne Hendelse er skied, Hvorda Encken først forklarede, at denne Hendis afdøde Mand for at fortiene sig een skilling iblant, som een fattig Huusmand, der boede udj benefnte plads strax ved vandet var stedze vant till at gaae ud med sin Riffle bøsse stundum ved Stranden effter Ender, og stundum i skouen effter andet wilt; Og da Hand hos Hende hafde lagt sig om Afftenen, som var Natten till Mandags den 29 May, da u-lycken som melt skiede var hand opstaaet og satte sig ved bords enden, og lagde Hovedet paa Hænderne, som Hand sove, eller var falden i Søfn, og et lidet barn, som Laa hos Koenen i sengen falt i at Græde begynte Konen med at tøsse barnet og falt dermed i Søfn; Jmidlertid, som hun ligger syntis Hende i søvne at Høre een smel, da hun vognede, og saae ej manden ved bordet staar derpaa op og Gaar ud for Dørren, Hvor Hun ved Gierisgaarden strax ved pladsens Korn Lycke imod Vandet saae Manen liggende paa Marcken og rørte Alle- ne sin venstre haand, Hvorpaa Hun blev saa bestørtet, at Hun strax sprang hen til neste Hosboende Huusmand Halvor Hansen Tangen, raabte ham strax ud, som da Laae i sin ful- de søfn, og kom Derpaa strax springende ud, som blev ligesaa var, Hendis Mand liggene ved skigaarden, - [24b] Encken blev derpaa af forhøret tilspurdt om denne Hendis Mand icke altid Levede Kiærligt og well med hænde; Resp: i deHalfandet Aar, de hafde levet sammen i ægteskab var altid een Kiærlig og venlig foreening mellem dem, Og var altid fornøyet i sin fatti- ge tilstand og hafde ingen slags Mistvil om Guds forsiun, ej heller hafde hørt ham i den tiid at være nogen tid Kiæd af sit liv. – Moderen Kari JacobsDatter EgnesEier paa den Anden side Ransfioren lige over for, forklarede at Løverdagen til- forn, da u-lycken skiede var denne Hendis Afdøde Søn Hænne at brende een braatt som hand hafde Hogget i sameje skou med de der boende bønders samtycke, hvor Han da klagede sig at være lidt sygelig af sig, reiste dereffter om Afftenen over fioren till sit Hiem, Klagede sig og for Konen at være lidt sygelig som de da samptlig meente at være den avaghed han tolforn var bleven plaget av nemblig af et inderlig fang, dog paa et Aars tiid var ej saadan til- felde at ham erfaret, der dog i nogle Aar tilforn haf- de hengt ved ham. - Sagde ogsaa derhos, at hun aldrig hafde fornemmet nogen slags mistvil hos ham enten i den eller Anden tilfelde, eller hafde noget ont udstaaende med noget Menniske; vis(s)te ogsaa dett, at naar hand saa sin lejlighed gick baade seent og tilig med sin riffle bøsse for at skyde effter vilt. – Vidnerne blev derpaa fremkaldet: Halvor Hansen Tangen Jver Hou, og Soldatt Mons Larsen Hoff. Som Aflag- de deris Corporlig Æd om at forklare Hvad de Hafde seet og hørt ved dette dødsfald. – 1 Prov Halvor Hansen Tangen effter aflagde Æd forklarede saa- ledes, at da den afdøde Dragon Qvinde kom till ham den 29 May om Morgenen noget før Solens opgang, bancken- de paa Dørren, da hand laa og sov, og effter at hand kom ud, bad ham at følge hiem til sig, sigende at Gul- brand var død, hvorpaa han følgende hende og fandt for- bemelte Dragon Gulbrand Christophersen liggende baglens paa Lycken under pladsen med beenene til Giærdet som ungefæer var 6 à 8 skridt fra vandet Ransfioren, der og ved hans Høyre side befantis hans Rifle bøsse liggende afskudt, som med kolven laae til Gierdet, og Mundingen imod Halsen – og ved dette syn befantis at Kuglen hafde Gaaet ind under hans Hage Lige op i Hovedet, og som hand formerckede; at der endnu var Liv hos ham, talede hand till ham, men kunde intet svare, hvoreffter [25a] vidnet fant fornøden at hente fleere til sig, som vare de 2de her foran indført og nafngivne vidner – da de siden der fantes liv hos ham tildecket ham med een skindfeld, og strax anmelte det for Compag- niets Cheff Obriste Lieutenant Møllerop; som da lod Corporal Johan [Vigant] med vidnet og fleere nemblig Knud Andersen Kløvstad og disse 2de Andre Anførte vidner besørge i sit Huus indbaaren, da de enda befantes liv hos ham, som kude merckes deraf, at hand enda kunde tage sin venstre haand at lett under sit hoved ved; Hvoreffter dog uden attalle et ord, fornam liv hos ham i 5 à 6 timer, og i den tiid blev heldet øll i hans mund, som flød ud af Hullet under halsen, da der og blev mercket at patienten toeg et halve Halmstraa af sengen, som de lagde ham udj; beed samme af med tændene og holt det under hullet, ligesom hand dermed ville sige det skulle tilstoppis. - Der blev og strax sendt bud effter Præsten, men førend Capellane Hr. Bierings Ankomst nesten een Miil derfra, var Dragonen alt død. Forhøret tilspurdte Vidnet, 1ste Om Hand vis(s)te att denne Hendøde paa dette stæd ved skiegaarden nedenfor pladsen var vant till at skyde paa ender – Resp: At hand som offteste saae saa snart Ender kom der under landet, at Dragonen sprang af sin stue og skiød effter dem, iblant gick og ved skiegaarden og lurede paa dem, Hvorved vidnet formeente at saadan u-lycke som nu hente ham kunde lettelig skee naar han gick, som offte blev seet, og lurede paa Enderne treckende Geværet effter sig, eller holt det for sig ved at see over skiegaarden, kunde gaaet af sig selv løst enten det var opspendt eller icke, siden samme Gevæhr og pleiede iblant gaae løsst i Halspenning, som ved forhøret er befunden. 2den Qvæst: Om Vidnet nogensinde fornam i den tid de hafde boet saa ner ved hinanden, at hand enten var vanckelmodig, eller var u-sømmelig i ord eller Gierning mod nogen. Res: Har aldrig fornemmet noget dertil. - Videre vidste ej vidnet paa tilspørgende at forklare, - 2det Vidne Iver Hansen Hou effter af- lagde Ed forklarede det samme som første vidne udsagt haver fra den tiid han kom ned og fant Dragonen Liggende som før er melt ved skiegaarden, og saa videre indtill han var baaret ind i huuset og lagt i sengen. – Vis(t)e og at der var Bud effter Præsten, som kom der da Dragonen alt var død. – Til 1 Qvæstion af forhøret svarede, At hand har offte seet Dragonen Gaaet og Luret ved stranden effter ender med sin Riffle, og stundum treffet, stundum [25b] icke, har og seet, da Dragonen i Fendrickens og Lensmandens over- værelse blev besigtet, at Gevæhret, hvormed u-lycken skeede gick af i halfspenning : Til 2den Qvæstion svarede ligesom forrige Vidne; Videre vis(s)te ej dette vidne at forkla- re. – 3dte Vidne Soldatt Mons Larsen effter æd forklarede een- stemmig hvad Andet vidne har svaret paa første og Andre Qvæstion, og da Dragonen var baaret af stran- den i hans seng, blev vidnet hensendt effter Præsten. Kand heller icke andet med nogen god samvittighed sige end dette tildragende ej med forsett, men veed een u-ly kelig hendelse ved at krybe langts skiegaarden eller at han der over effter vilt maa være passeret – Dett samme har og baade første og 2det Vidne forklaret. – Capellanen i Sognet Hr. Biering indfandt sig og ved forhøret og Declarerede, saa vell paa egne for den korte tid hand har vært Lærere i Meenigheden, hvor af denne Dragon var een medlem, saa vel som paa sin SognePræst Hr. Hannibal Hammers vegne, at denne Dragon i henseende till et skickeligt Liv og Levnets forhold har opført sig u-paaklagelig, Og har Ingenlunde den tancke, at slig u-lyckelig hendelse som med ham er Arriveret, er skeed af no- get forsætt, som Kied af sit liv, samme paa den Maade at Afbringe, Men Alleene af u-forsichtig- hed eller Geværets Brøstfeldighed ved Afgaaende i half spending. – Lensmanden her af Sognet Christopher Jonsen som illigemaade indfant sig ved forhøret var nerværende da dette Dragons Døde Le- geme blev besigtiget og vidste effter tilspørgen- de ej noget viidere at forklare end Allereede end ført er, Hvorpaa forhøret er bleven sluttet Anno die et loco ut supra. J. Brockelman M:F:Møllerop P. M. Bøysen. Forsvaret, Generalauditøren, RA/RAFA-1772/F/Fg/Fgb/L0003: Justitsprotokoller, 1746-1757, s. 23b-24a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg10041101062027

Eiker 14/7-1765: Ole Olsen og Marthe Jensdatter på Præstegaardseie døpte tre barn. Noen som kjenner til denne familien og dens skjebne?

9. april 2024 - 19:22
Ingeborg døde 3 uker gammel: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000025578 Buskerud fylke, Fiskum, Haug, Bakke i Eiker, Ministerialbok nr. I 8 (1764-1788), Kronologisk liste 1765, Side 27-28 Permanent bilde-ID: kb20061220610583 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061220610583 Permanent bildelenke: https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061220610583.jpg Peder døde 1 år gammel: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000025766 Ole døde 1 år gammel: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000025767 Buskerud fylke, Fiskum, Haug, Bakke i Eiker, Ministerialbok nr. I 8 (1764-1788), Kronologisk liste 1766, Side 65-66 Permanent bilde-ID: kb20061220610602 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061220610602 Permanent bildelenke: https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061220610602.jpg

Eiker 14/7-1765: Ole Olsen og Marthe Jensdatter på Præstegaardseie døpte tre barn. Noen som kjenner til denne familien og dens skjebne?

9. april 2024 - 19:14
Buskerud fylke, Fiskum, Haug, Bakke i Eiker, Ministerialbok nr. I 8 (1764-1788), Kronologisk liste 1765, Side 25-26 Permanent bilde-ID: kb20061220610582 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061220610582 Permanent bildelenke: https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20061220610582.jpg

Leikanger, SF. Ein dåp i 1759

9. april 2024 - 19:05
Synneva f1759 er ført opp under Kålebakken her i bygdeboka https://www.nb.no/items/6bcbe5455d787ca7c2fb9a3ca47f0465?page=345

Kittilsbyeie

9. april 2024 - 18:22
I følge gards- og slektshistorie for Flå, bind 1, siden 489, så bodde Eli Bjørnsdatter (1705) (datter av Bjørn Fingarsen) på gården Kittilsbyeie i Soknedalen. Kittilsbyeie er også nevnt in gards- og slektshistorie for Flå, bind 2, men jeg får ingen andre treff på Kittilsbyeie. I O. Ryghs bøker, finner jeg Kittelsby i Haug og Lunder sogn i Norderhov, så jeg lurer på om kittilsbyeie var i Sokndal og ikke Soknedalen... Jeg finner gårder Kittelsby i Ringerikske slekter, men Eli Bjørnsdatter, gift med Anders Hansen, er ikke nevnt. https://www.nb.no/items/b0732d766b0aa1bb48064926a6118f02?page=129 Eli og Anders giftet seg i juni 1733 i Nes. https://media.digitalarkivet.no/view/8541/102 De hadde 6 barn: Erich (1735), Randi (1736), Bjørn (1738), Ragnhild (1739), Hans (1742), og Rangdie (1747). Jeg forsøker å bevise, eller motbevise, at Hans (1742) er den samme som Hans Andersen som giftet seg med Kari Gullichsdatter i Sigdal den 20. juni 1968. https://media.digitalarkivet.no/view/8501/100 Finner ikke foreldre eller søsken som faddere på Hans' barn. Finner ikke skifter etter Anders eller Eli på Kittelsby. Har så langt ikke funnet noe bevis som knytter Hans (og Kari) til Anders og Eli. All hjelp mottas med takk.

Hvem er sokneprest Theodorus Dreyer/Drejer f. 24.12.1702 i Tingvoll i Møre og Romsdal sine foreldre?

9. april 2024 - 18:20
I boken Gård og ætt : hendelser og historier på Hestnes : Oppigarden på Hestnes i Valsøyfjord er Lauritz Thoresen Drejer omtalt. https://www.nb.no/items/64c9da0cc2b2575c9d87ce77b2078091?page=19 'Gammelkirken i Aure' av Hans Rodal, omtaler et pinlig opptrinn i Aure kirke, der Kapt. Holger Kofoed og underoffiser Lars Thoresen Drejer skjeller ut prestene i menighetens påhør. (Nidaros, 29.09.1928) For å unngå å lete etter feil person: Bibliotheca Norvegica. b. 1 : Norsk boglexikon 1643-1813 Det hadde jo vært interessant om denne "vidgrenete krigerfamilien" til Lars Thoresen Drejer hadde vært omtalt i detalj, det er jo fortsatt et spørsmål om hvem hans forfedre var.

Leikanger, SF. Ein dåp i 1759

9. april 2024 - 18:14
Det står nok Kaalbacchen. I folketellinga 1865 er det en husmann på Kaalebakken, registrert innimellom brukene på Henjum, så det er nok snakk om en husmannsplass under Henjum. Se https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01038255001253 og https://www.digitalarkivet.no/ft20090730370046

Ministerialbok Førde prestegjeld 1765-1780

9. april 2024 - 18:04
Og her er konfirmantdatabasen: https://www.digitalarkivet.no/source/105449

Ministerialbok Førde prestegjeld 1765-1780

9. april 2024 - 17:51
Det finst ikkje kyrkjebøker for Førde i denne perioden. Mi oppfatning er elles at det er mykje som manglar også i dei periodane der det er kyrkjebøker. Eg prøvde for nokre pr sidan å finne ut kva som var kjelda for databasen til Fanilysearch, og eg meiner å hugse at materialet kom frå Einar Haarstad/Ættehistorisk institutt, men at eg elles ikkje kom nokon veg. Digitalarkivet har ein database over konfirmerte i Førde, og der var vel kjelda opplysningar som var sendt frå prestegjeldet til eit anna organ.

Konrad Rikard Krogh - Penitentiary record

9. april 2024 - 17:49
This is not an exact translation. The sentence structure imodern English and Norwegian is quite different, and more so for modern English and archaic Norwegian. This should get the meaning across while being more readable. My comments are written in cursive. Konrad Rikard Krogh born in wedlock in Chr.a [short for Christiania, an older name for the capital Oslo] November 6th 1876 by parents dyer Konrad Krogh and wife Helene F[?]. Stian -sen. Not married, childless, bricklayer, confirmated 1892 in the church of Gamle Aker, Chr.a., living in [literally place of home] Chr.a. About his earlier verdicts u. [short for 'under'] his former no. 403 in gradebook no.32. By the verdict of January 20th 1899 of the Christiania court [specifically 'meddomsrett', a court with both juridical judge and lay judges] he is now sentenced to 1 year and 3 moths of penal labour for repeated simple theft, after two former sentences for theft. According to the criminal code §475 three days are deducted. [Most likely they were deducted because he was helt in custody before the sentencing.] On January 25th he arrived at Botsfengselet [that is, the Penal prison] for 11 months and 28 days. To be released January 22nd 1900. [Comments in the margin:] Released January 22nd. 1900 Salary NOK 9,96. [The prisoners were expected to work, and if they behaved well they received more interesting and better paid jobs, and got to keep more of their earnings.] Said person [abbreviated] is 21 years old. Since his realease from Bodsfengselet on August 30th 1898 he has been living in Chr.a. and made a living as a brick layer. He is in good health [literally has good health]. Has been drinking a lot, and was drunk at the time when the theft, for which he is now sentenced, was committed. None of his family members have been sentenced nor are any of them insane. 24/3 99: Warned for communicating with a fellow prisoner 25/3 99: Same [Warned] for staying too long in bed 23/5 99 Same [Warned] for communicating with a fellow prisoner 3/6: Moved up in [sentence not completed, the meaning is that he was promoted for good behaviour, which means he received a few privileges] 28/6: Warned for attempting to communicate with a fellow prisoner 17/7: Same [Warned] for communicating with a fellow prisoner 30/6: Paints. Well. [meaning he does a good job of it.] 28/11: Said person shall upon release be brought to the police station due to an unpaid fine 2/12: Moved up in [sentence not completed, same as previously] 22/1 99: Said person delivered to the police [possibly short for police station, possibly the police arrived to bring him there] 22/1: Paints. Well. The clergyman's assessment at the start and the end of the prison sentence was 2/2 for religion, 2/2 for reading and 2/2 for writing. 26/1 1900: Received 1,91 for workwear and upkeep. [The ex-prisoners could apply for financial help, as the government did not want them to steal out out dire need.] 18/9 : Same [Received] 1 same [for] shoes 25/9 1901: Papers sent lawyer Ingstad, Kr.a. [short for Kristiania, the new spelling of Christiania] for use in a new case against said person. 8/10 same [1901] Incarcerated at the national prison of Akershus for 2 years of penal labour due to theft.

Eiker 14/7-1765: Ole Olsen og Marthe Jensdatter på Præstegaardseie døpte tre barn. Noen som kjenner til denne familien og dens skjebne?

9. april 2024 - 17:42
https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&m[]=0602&m[]=0626&m[]=0623&m[]=0625&m[]=0624&firstname=mart*&lastname=j*&genders[]=k&roles[]=mor&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=1750&event_year_to=1772&event_date=&related_first_name=ol*&related_last_name=ol*&related_birth_year=&related_roles[]=far Et skudd i mørket, men dette er det eneste paret Ole + Marte (i området?) som får en datter Ingeborg i tidsrommet 1750-1772 (som jeg har beregnet at hun må være født i forhold til egne barnefødsler). Jeg finner dem bare en gang - og da altså med dåp av tre barn på en gang. Trillinger? Eller "samlet de opp" (noe som virket rart for en familie under en prestegård?). Noen som kjenner til denne familiens skjebne og opprinnelse - og/eller at datteren ble gift med en Anders Hansen i Bragernes 27/4-1787? - - - Under tvil: Vielsene til fire par med (nesten) samme navnekombinasjon - kan det være en av dem? https://www.digitalarkivet.no/search/persons/advanced?from=&to=&m[]=0602&m[]=0626&m[]=0623&m[]=0625&m[]=0624&firstname=mart*&lastname=j*&genders[]=k&roles[]=brud&birth_year_from=&birth_year_to=&birth_date=&birth_place=&domicile=&position=&event_year_from=1750&event_year_to=1772&event_date=&related_first_name=ol*&related_last_name=ol*&related_birth_year=&related_roles[]=brudgom&sort=rel

Leikanger, SF. Ein dåp i 1759

9. april 2024 - 17:15
25 juni 1759 vært det døypt i Jenta i Leikanger: Synneve Olsdtr Kvalbachen. Tester / faddra: 2 frå Henjum og ei frå Henjesanden pluss ei Ingeborg Arnesdtr frå ??? Kjelde: https://www.digitalarkivet.no/kb20070511620569 eller: https://urn.digitalarkivet.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070511620569.jpg Eg kan ikkje finna nokon stad i Leikanger med det navnet: Kvalbachen / Kvalbacken. Nokon som veit kvar i Leikanger dette er ? På førehad: Takk for hjelpa ! Jon Sværen, Bergen

Hjelp til tyding av oppholdssted og dødsårsak - Rogaland fylke, Domkirken i Stavanger, Domkirken, Ministerialbok nr. A 19 (1858-1877), Døde og begravede 1873, Side 124

9. april 2024 - 16:55
Hei, trenger hjelp til #41 (nederst på siden): Grosserer Johan Nathanel Hoelfeldt. - https://www.digitalarkivet.no/kb20050923030714 Hva står under oppholdssted; "Nedre Strandgade, men død under......" Hva står under dødsårsak; "Lunge...."

1820 who served in the Jaeger Corps assigned to Akershus Castle?

9. april 2024 - 15:52
The newspaper in question is accessible for everyone ("Tilgang for alle").

1820 who served in the Jaeger Corps assigned to Akershus Castle?

9. april 2024 - 15:39
Ivar, if I'm not mistaken, only norwegian ip-addresses have access to the National Library. The newspaper page showing the obituary is attatched and should be accessable

Tydning av en dom från hålogolands lagmansrett, från 1901

9. april 2024 - 15:22
Man får buga och bocka för hjälpen 🙏 har tyvärr inte dom kunskaper i att läsa skrivstil som man hade önskat , varken på norsk eller svenska texter men är tacksam för dom som finns och kan hjälpa , får se till att utveckla mej själv inom detta ämne stort tack än en gång för hjälpen ☺️

Sider