Branntakstforretning over Eidsvåg i 1856

Lensmannen i Hamre, Branntakstprotokoll
12.1 1854-1872, fol. 83b-

Aar 1856 den 23de Juli fortsatted med de af departementet for det Indre reqvirerede Omtaxationer. - Retten blet sat paa Gaarden Eidsvaag matr. No. gl. 63 nyt 172 Løbe No. gl. 281 nyt. 616 i Hammers Thinglag, og betjent ved mig Lensmand Brudvig i Overværelse af Taxationsmændene Ole Monsen Westerlid, Knud Hansen Qvamme, Lars Jensen Tvedt og Askild Olsen Nepstad, for at omtaxere de paa denne Gaard staaende brandforsikkrede Bygninger. - Hvorda, Administrator fremlagde Reqvisitionen, Berammelsen og en under 21de December 1846 afholdt Taxationsforretning, ifølge hvilken denne Eiendom, der forhen har tilhørt Johan Hagelsteen, men nu eies af Hans Faye, er brandforsikkret for 7460 Spdr. - De fremlagde Documenter bleve oplæste og blive Protocollen at vedlægge. - Eieren mødte og paaviste Eiendommen, der bestaar af:

1) Et paa en 3 ¾ Alen høi Graasteensmuur opført Vaaningshuus af Tømmer, 22 ½ Alen langt, 14 ½ Alen dybt, fra Muren til Spærrerne 4 ½ Alen og fra disse til Tagryggerne 7 ¼ Alen høit, indeholdende een Etage, hvori er en med Lærred betrækket, oljemalet Stue; med een treetages Malm-Vindovn, trende med Trækpapiir betrækte, oljemalede Stuer, i den ene er en treetages og i hver af de andre en toetages Malm-Vindovn, et Kjøkken med Ildsted og Skorsteenspibe, med Oljemalet Forstue, hvorfra er en Trappegang, der fører op til Loftet, paa hvilket er et med Trækpapiir betrækket, malet og med en toetages Malm-Vindovn forsynet Værelse, et u-betrækket og umalet Værelse, og 6 Skraakammere, af hvilke de 2 ere betrækte med Betrækpapiir Og malede. - Taget er tækket med Sutag og Teglsteen, samt belagt med Tagrender af Træ. - Under Huset er en muret Kjelder, 7 ½ Alen lang, 5 ½ Alen dyb og 4 Alen høi. - Paa østre Side er en tilbygget Sval af Standerværk, 8 ¼ alen lang, 2 Alen bred, fra 3 ½ til 4 Alen høi, bordklædt, oljemalet, tækket med sutag og Teglstene, samt indredet til Spisekammer og malet. - Bygningen, hvori er 20 Døre, 14 større og 5 mindre Fag Vinduer, og som derhos er bordklædtr og oljemalet, blev paa Grund af at den betydeligen er bleven forbedret, taxeret for 1600

2) Et Pagterhuus af Tømmer, 24 ½ Alen langt, 10 ½ Alen dybt, fra Grunden til Spærrerne 3 ½ Alen og fra disse til Tagryggen 6 Alen høit, indeholdende een Etage, hvori er 2 Stuer, hver især forsynet med een eenetages Malm-Bilæggerovn, 3de Kamre, tvende Kjøkkerer, hvert især med Ildsted og Skorsteenspibe, og i det ene er indmuret Tørkehelle af Malm, og en Sval. - Loftet er afdeeelt i 2 Rum. - Taget er tækket med Sutag og Teglsteen og belagt med Tagrender af Træ. - Bygningen, hvori ere 8 Døre, 2 støre og 4 mindre Fag Vinduer, samt derhos bordklædt og malet, taxeredes for 250

3) Et Fæhuus af Tømmer 13 ½ Alen langt, 8 ¾ alen dybt, fra Grunden til Spærrerne 3 alen og fra disse til Tagryggen 4 ½ Alen høit. - I Fæhuset er 16 Spilltauge, og 1 Grisestie. - Loftet er indredet til Opbevaring af Høe. - Taget er tækket med Sutag og Halvdelen belagt med Teglsteen. - Bygningen, der har en Dør og er bordklædt, blev taxeret for 110

4) En Hølade af Standerværk, 18 Alen lag, 11 Alen dyb, fra Grunden til Spærrerne 4 Alen, og fra disse til Tagryggen 5 Alen høi. - Bygningen der er tækket med Sutag og Teglsteen, er bordklædt, og forsynet med 2 Døre, taxeres for 80

5) Et Fæhuus opført af Graasteensmuur, 18 ½ Alen langt, 9 ½ alen dybt, fra Grunden til Spærrerne 3 Alen og fra disse til Tagryggen 5 Alen høit. - Huset, hvis Gavle er af Standerværk, og er beklædt med Bord, er ved en Mellemvæg afdeelt i 2 Rum, og har 2 Døre. - Taget, som er tækket med Sutag og Teglsteen, har en Ark af Standerværk beklædt med Bord. Bygningen taxeredes for 80

6) Et Møllehuus af Standerværk, 43 alen langt, 14 Alen dybt, fra Grunden til Spærrerne 7 Alen og fra disse til Tagryggen 8 ½ Alen høit, bordklædt, tækket med Sutag og Teglsteen, samt forsynet med 4 Døre og 5 Fag Vinduer. - Denne Bygning der paa Taget har en Vindark og en Lysark, begge af Standerværk, beklædt med Bord, taxeredes for 1050

De i samme værende Indretninger, taxeredes saaledes: Fem Møllegjenger, hver bestaaende af et Vandhjuul af 7 Alens Diameter, et Kamhjuul og et Drevhjuul med et Par Stene for hver Gjænge, taxeredes for 180 Spdr pr Gjænge, er 900
En Sigtemaskin, taxeredes for 80
Tvende Vinder og et Løierie, blev taxeret for 80
En Vandrende af Træmaterialier, 28 Alen lang, og fra 2 til 4 Alen bred, taxeredes for 80
Paa Møllehusets vestre Side er tilbygget et Standerværks Skuur, 18 Alen langt, 17 Alen bredt, tekket med Sutag og Teglsteen, det blev taxeret for 20

7) Et Møllehuus af Standerværk, 20 ½ Alen langt, 11 ¼ Alen dybt, fra Grunden til Spærrerne 7 Alen høit og fra disse til Tagryggen 6 Alen høit, bordklædt, tækket med Sutag og Teglsteen, samt forsynet med 2 Døre og 3 Fag Vinduer. - Huset taxeredes for 550

De i samme værende Indretninger, taxeredes saaledes:
Fire Møllegjænger, hver bestaaende af 5 Alens Diameter, et Kamhjuul, et Drevhjuul og et Par Stene, taxeredes hver Gjænge for 160 Spdr, er til sammen 640
En Vinde og et Løierie, taxeret for 60
En Vandrænde af Træmaterialier, 92 Alen lang, fra 2 til 4 Alen bred, taxeredes for 100
Tilsammen 1350

8) Et Nøst af Standerværk, 33 ½ Alen langt, 14 ½ Alen dybt, fra Bolværket hvorpaa det er opført til Spærrerne 3 ½ Alen og fra disse til Tagryggen 7 Alen høit. - Taget, som er tækket med Sutag og Teglsteen, har en Vindark af Standerværk, beklædt med Bord. - Denne Bygning, der har en Vinde og 2 Døre, samt derhos er bordklædt, taxeredes for 600

"Paa Pladset Volden
9) Et Vaningshuus af Tømmer, 16 ½ Alen langt, 8 ½ Alen dybt, fra Grunden til Spærrerne 3 ½ Alen og fra disse til Tagryggen 5 Alen høit, indeholdende een Etage, hvori en stue med en eenetages Malm-Bilæggerovn, et Kammer og et Kjøkken med Ildsted og Skorsteenspibe. - Taget er tækket med Sutag og Teglsteen. - Paa østre Side er en tilbygget Sval af Standerværk, som er bordklædt, afdeelt i 2de Rum, og tækket med Sutag og Teglsteen. - Svalen er 13 ½ Alen lang, 4 alen bred, og fra 1 ½ til 3 ½ Alen høi. - Den hele Bygning, som er forsynet med 7 Døre og 3 Fag Vinduer, og derhos er bordklædt, blev taxeret for 80

10) Et Fæhuus af Tømmer, 13 Alen langt, 17 ½ Alen dybt, dog er af den anførte Længde 3 Alen af Standerværk. Bygningen er fra Grunden til Spærrerne 3 Alen, og fra disse til Tagryggen 4 Alen høi, og tækket med Bord. - I Fæhuset er 12 Spilltouge og en Faaresti, en Sval og 2 Døre. - Bygningen, som er bordklædt, taxeredes for NB udgaaer

11) Et Faarehuus af Tømmer 6 ½ Alen langt, 5 ½ Alen dybt, fra Grunden til Spærrerne 2 ½ Alen og fra disse til Tagryggen 3 Alen høit, tækket med Bord, Næver og Torv, taxeredes for NB udgaaer

10) En Hølade af Bindingsværk 20 ¼ Alen lang, 11 Alen dyb, fra Grunden til Spærrerne 4 Alen, og fra disse til Tagryggen 4 Alen høi, bordklædt, tækket med Bord, Næver og Torv, samt forsynet med en dobbel Dør paa hver Side. - Det bemærkes, at den gamle Hølade, som i den forrige Taxationsforretning under No 12 er bleven anført, og taxeret for 40 Spdr, er i den senere Tid nedrevet, og i dens Sted er opført paa samme Tomt en ny Hølade, der er i udmærket god Stand, og blev paa Grund der af taxeret for 130

"Paa Pladsen Haugen
11) Et Vaaningshuus af Tømmer,13 ½ Alen langt 8 ¼ Alen dybt, opført paa een 2 ½ Alen høi Graasteensmuur, fra denne til Spærrerne 3 ½ Alen, og fra disse til Tagryggen 4 Alen høit, indeholdende een Etage, hvori er en Stue, der er betrækket med Trækpapiir og malet og forsynet med en treetages Malm-Vindovn med Rør, to Kamre et Kjøkken med Ildsted og Skorsteenspibe og en Forstue. Taget er tækket med Sutag og Teglsteen. - Under Huset er en muret Kjelder. - Bygningen, hvor er 5 Døre og 5 smaa Fag Vinduer, er tillige bordklædt og Malet. - Den er i den senere Tid meget forbedret og blev paa Grund deraf taxeret for 150

12) Et Fæhuus af Graasteensmuur 17 Alen langt, 11 ¼ Alen dybt. - Muren er 3 ½ Alen høi til Spærrerne og fra Muren til Tagryggen 3 ½ Alen høit. - Gavlerne er af Standerværk og bordklædt. - Taget er tækket med Bord, Næver og Torv. - Loftet er indredet til Opbevaring af Høe. - I Floren ere 6 Spiltouge og en Faarestie. Bygningen har 3 Døre. Den er i den senere Tid betydeligen bleven forbedret, og af den Grund blev den taxeret for 80

"Paa Pladset Eidsvaagtræet
13) Et Vaaningshuus af Tømmer 13 ¾ Alen langt, 7 ¾ Alen dybt, fra Grunden til Spærrerne 3 Alen og fra disse til Tagryggen 4 Alen høit, indeholdende een Etage, hvori en Stue med een eeneetages Malm-Bilæggerovn, et Kammers og et Kjøkken med Ildsted og Skorsteenspibe. - Fra Kjøkkenet fører en Trappe op til Loftet, paa hvilket er et afpanelet Kammers. - Taget er tækket med Sutag og Teglsteen. - Under Huset er Kjelder. - Bygningen, som har 4 Døre og 4 smaa Fag Vinduer, og er bordklædt, taxeredes for 110

14) Et Fæhuus af Graasteensmuur 14 Alen langt, 9 ¼ Alen dybt, 2 ¾ Alen høit. - Paa dette er opført en Hølade af Standerværk, fra Muren til Spærrerne 3 ½ Alen høi, og fra disse til Tagryggen 3 ½ Alen høi.- Taget er tækket med Bord, Næver og Torv.- I Floren er 7 Spiltouge og 2 Faarestier. - Bygningen har 4 Døre, og er, forsaavidt den er af Standerværk bordklædt. Den blev taxeret for 130

"Paa Hovedgaarden
15) Et Stabur af Tømmer, 7 Alen langt, 6 Alen dybt, opført paa Pæle, fra disse til Spærrerne 2 ½ Alen og fra Spærrerne 2 ½ Alen høit, afdeelt i 2 Rum. - Taget er tækket med Sutag og Teglsteen. - Denne Bygning, som er bordklædt, har 2 Døre og et Fag Vinduer, blev taxeret for 40

"Paa Pladset Jægtevigen
16) Et Vaaningshuus af Tømmer, 10 Alen langt, hvoraf 4 Alen er af Standerværk, 7 Alen dybt, fra Grunden til Spærrerne 3 Alen og fra disse til Tagryggen 3 Alen høit, indeholdende een Etage, hvori en Stue med en eenetages Malm-Bilæggerovn, og et Kjøkken med Ildsted og Skorsteenspibe. - Taget er tækket med Bord, Næver og Torv. - Huset har 2 Døre, og et Fag Vinduer er bordklædt, og blev taxeret for 20

17) En Flor og Ladebygning 8 ½ Alen lang, hvoraf dog 4 Alen er af Standerværk, Resten af Tømmer, 5 ½ Alen dyb, fra Grunden til Spærrerne 3 Alen og fra disse til Tagryggen 2 ½ Alen høi. - Taget er tækket med Bord, Næver og Torv. - Floren har 2 Spiltouger og 2 Faarestier. - Bygningen er bordklædt, og blev taxeret for 50

"Paa Pladset Fjereteigen
18) Et Vaaningshuus af Tømmer, 11 Alen langt, 7 Alen dybt, fra Grunden til Spærrerne 4 Alen og fra disse til Tagryggen 3 ½ Alen høit, indeholdende een Etage, hvori en Stue med en eeneetages Malm-Bilæggerovn og et Kjøkken med Ildsted og Skorsteenspibe. - Loftet, hvortil en Trappe fra Kjøkkenet føres op, er afdeelt i 2 Rum. - Taget er tækket med Bord Næver og Torv. - Bygningen har 5 Døre og 6 smaa Fag Vinduer og er bordklædt. - Paa østre Side er tilbygget en Sval af Standerværk, 9 Alen lang, 2 ¼ Alen dyb, fra 2 til 3 ½ Alen høi, bordklædt og tækket med Bord, Næver og Torv. - Denne Bygning blev taxeret for 110

19) En Florbygning af Graasteensmuur, 11 Alen lang. 9 Alen dyb.- Muren er 3 Alen høi. - Gavlene ere af Standerværk, beklædt med Bord. - Taget er tækket med Bord, Næver og Torv. - I Floren er 6 Spiltouge og 2 Faarestier. - Loftet er indredet til Opbevaring af høe. - Denne Bygning, som har 2 Døre, blev taxeret for 130

Det bemærkes, at de i den forrige afholdte Taxationsforretning af 21de December 1846 under No 10 anførte Fæhuus, taxeret for 40 Spdr, og det under No 11 i samme Forretning anførte Faarehuus, taxeret for 10 Spdr, der ere Indlemmede under Brandforsikrings Indretningen, ere i den senere Tid nedrevne, uden at der ere opførte andre Bygninger i disses Sted, og saaledes bleve disse, som nu ikke existerende Bygninger at udslette af Brandcassen.

Derpaa begjærede Ejeren, at et ham tilhørende Huus staaende "paa Pladsen Kobbervigen, maatte blive besigtiget og taxeret, for der efter at kunne blive brandforsikkret, nemlig:

20) En af Standerværk opført Bygning 10 Alen lang, 8 ¼ Alen dyb, fra Grunden til Spærrerne 5 ½ Alen, og fra disse til Tagryggen 3 ½ Alen høit. - Taget er tækket med Sutag og Teglsteen. - Det bemærkes, at Spærrerne ere overalt indvendig beklædte med Bord, og Bjelkerne ere ligeledes belagte med Bord. - Bygningen har 1 Dør og 6 Fag smaa Vinduer. I nederste Rum er en Trappe, der fører op til Loftet. - Denne Bygning, der er bordklædt og oljemalet, blev taxeret for 190

Til sammen 7500 skriver syv Tusinde og fem Hundrede Speciedaler.

Huuset No 1 ligger 10 Alen i Syd fra No 2, og dette 33 Alen i Syd fra No 6. Staburet No 15 ligger 2 ½ Alen i Øst fra No 1, No 3 ligger 6 Alen i Øst fra 15, No 4 ligger 4 Alen i Øst fra 3 og No 5 ligger ¼ Alen i Syd fra No 3. No 7 ligger meere end 75 Alen fra enhver anden Bygning, ligesaa No 8. - No 9 ligger 12 ½ Alen fra No 10, og dette ligger mer end 75 Alen fra enhver anden Bygning. - No 11 ligger 23 Alen fra No 12, og dette ligger ligeledes 75 Alen fra alle andre Bygninger. - No 13 ligger 35 ½ Alen fra No 14. No 16 ligger 16 Alen i Nord fra en med Ildsted forsynet Smedie og No 17 ligger 44 Alen i Syd fra nysnævnte Smedie. - No 18 ligger 8 Alen fra No 19. - No 20 ligger 45 Alen i Øst fra et med Ildsted forsynet Vaaningshuus. - Andre end de taxerede og forøvrigt nævnte Bygninger gives ikke enten paa Hovedbruget eller de anførte Pladse, og Pladsene ligger mere end 75 Alen saavel fra hinanden indbyrdes som fra Hovedbruget.

Taxationsmændene erklærede i Kraft af deres aflagte Eed, at Taxten ei var ansat høiere end den virkelige Værdie og uden Hensyn til Fordeel af Beliggendhed eller Tomtens Beskaffenhed.-

Administrator fandt Taxten rimelig og Billig og havde forøvrigt i det hele Intet at erindre.

Beskrivelsen blev oplæst for Eieren, som derhos blev gjort bekjendt med Indholden af §§ 27 og 35 i Lov af 19de August 1845, hvorefter han erklærede at han Intet havde hverken mod Forretningen eller sammes Beskrivelse at erindre. - Saaledes passeret, vedgaar

L Brudviig

Ole M. Westerlie LJS. Tvedt A.O:Nepstad
Knudt Hans. Qvamme

Avskrift av Yngve Nedrebø og Marianne Herfindal Johannessen

Les mer om brannforsikring og branntakster