Siste nytt om Almås og Indre Hordvik

Almåsgårdene skal reddes

Men fortsatt usikker fremtid for Indre Hordvik-bruket

I dagens Åsane Tidende kan vi lese om fremtiden for Almåsgårdene og Indre Hordvik. Vi har fått tillatelse fra journalist Magne Fonn Hafskor i Åsane Tidende å gjengi artikkelen hans her. For interesserte i kulturvern anbefaler vi også dagens leder i Åsane Tidende.

Byråd Lisbeth Iversen og Frode Carlleif Hoff. Foto: Magne Fonn Hafskor

ALMÅS SIKRES, USIKKERT FOR INDRE HORDVIK: – Det beste som kan skje for Indre Hordvik-bruket er at en ideell stiftelse tar initiativ til en dialog med oss om overtagelse, sier Lisbeth Iversen og Frode Carlleif Hoff. Også på Almås håper de at lokale ildsjeler vil bidra til å fylle gårdene med innhold. Foto: Magne Fonn Hafskor.

 

– Vi er blitt enige om å bytte eiendom, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF) og tomtedirektør Frode Carlleif Hoff.

 

Tekst og foto: Magne Fonn Hafskor

magne@aasanetidende.no

 

Byråd Iversen har nå inngått en avtale med Bergen tomteselskap som sikrer at kommunen overtar de verneverdige Almås-gårdene. Det gamle våningshuset i Indre Hordvik, som sannsynligvis har historie tilbake til 1700-tallet, går derimot en mer usikker fremtid i møte.

 

Kommunal gårdsdrift

– Fylkesmannen har velsignet transaksjonen av Almås-gårdene, såfremt vi kommer med en konsesjonssøknad der vi synliggjør hvordan vi vil ta dem i bruk, sier Iversen.

Her er det allerede lagt noen føringer. «Fra vår side er det viktig at det blir tilrettelagt for et fornuftig, bynært landbruk på eiendommene og at areal og bygninger blir satt i stand og ivaretatt for fremtiden», skriver landbruksdirektør Ole Bakkebø i sitt svarbrev, etter fullmakt fra fylkesmannen.

– Dette har skjedd i rekordfart. Vi har nå en unik situasjon, der alle parter jobber veldig godt sammen, sier Iversen.

– Oppgaven vår nå blir i første omgang å få sikret byggene og utredet behovet for istandsetting.

– Hvordan ønsker dere å drive gårdene?

– Vi har noen dokumenter fra tidligere som går på konseptvalg. Utgangspunktet er at vi skal ta eiendommen i bruk, og fylle byggene med innhold.

 

Hemmelig bytte

Iversen presiserer at hun ønsker at det skal bo folk i huset, og at hun ser for seg en form for gårdsdrift med dyr - gjerne i samhandling med lokale aktører som turlag og Åsane historielag.

– Almås-gårdene ligger der som en vakker inngang til byfjellene, og vi ønsker at dette skal bli en god møteplass for folk fra hele bydelen.

– Sist jeg uttalte meg i Åsane Tidende sa jeg at vi har en oppgave når det gjelder disse brukene, sier Frode Carlleif Hoff.

– Den er vi nå begynt på. En del av dette er at vi skal ha en dialog om hvordan det skal se ut når vi overleverer brukene til Bergen kommune.

– Det er snakke om et bytte. Hva får dere tilbake?

– Dette kan være i form av et oppgjør eller et makebytte, svarer Hoff.

– Vi går ikke ut med detaljene i transaksjonen ennå, sier Iversen.

– Men vi er enige om å inngå en avtale om dette. Det som haster mest nå, er å se på behovet for umiddelbar sikring av bygningene.

 

Beklager forfallet

Tomtedirektøren lover at allerede i løpet av september skal dette arbeidet være kommet i gang, slik at ikke vinteren blir noe problem - slik den ble det for det verneverdige våningshuset i Indre Hordvik i fjor. Dette huset eies også av Bergen tomteselskap, som nylig fikk endelig tillatelse til å rive det. Etat for byggesak og private planer begrunner vedtaket med at «forfallet på bygningen gjør at det ikke er hensiktsmessig å opprettholde

vedtaket mot riving på antikvarisk grunnlag», og støtter seg her til en ny uttalelse fra Byantikvaren.

– Jeg kan ikke kommentere fagfolkenes uttalelser før jeg får en klagesak, sier en usedvanlig defensiv Lisbeth Iversen, som like før sommeren lovet leserne av Åsane Tidende at huset skulle reddes.

– Fagetaten har gitt en rivingstillatelse, men med oppsettende virkning, forklarer hun.

– Det betyr at det ikke vil skje noe her før en klage er ferdigbehandlet. Når det er sagt, så synes jeg at det er ille at bygningsmasse forfaller. Alle eiere har et ansvar etter loven om å ta vare på verneverdige bygninger.

 

Sikrer våningshuset

Bergen tomteselskap kjøpte gårdsbruket i Indre Hordvik i 2008, året før Frode Carlleif Hoff kom inn som ny tomtedirektør.

– Vi har gjort en utskillelse av det som er byggeareal og det som er konsesjonsbelagt, forteller han.

– Når det gjelder det siste, så har vi hatt en «vent og se»-holdning. Vi kunne gjort en bedre jobb med å ta vare på huset, det innrømmer jeg. Men nå er det slik, og det må vi ta innover oss. Umiddelbart nå kommer vi til å tildekke bygningen, og sikre den mot ytterligere forfall, inntil endelig politisk svar på vår rivningssøknad foreligger.

Hoff presiserer samtidig at søknaden om rivning ikke nødvendigvis vil medføre rivning.

– Dette handler også om å gi rammene for en fremtidig eier, forklarer han.

– Da er det vesentlig at det foreligger en slik tillatelse. En mulighet vil da være å rive, men det vil fortsatt bli stilt krav om at historiske deler av bygningene skal tas vare på.

 

Spekulanter med konsesjon

– Er det sannsynlig at det blir fortsatt gårdsdrift i Indre Hordvik?

– En kjøper må tilfredsstille konsesjonsvilkårene. Selv kan vi ikke klare dette, slik vi også så det på Almås. Men ja, vi har allerede flere som har signalisert at de vil kjøpe eiendommen, og da også gå inn i konsesjonsvilkårene. Dessverre har vi sett flere ganger at enkelte som har kjøpt konsesjonsbelagte eiendommer har klart å unngå loven, og utviklet dem til byggeland.

Landbrukstakst er lav, og beregnes i forhold til sannsynlige driftsinntekter av en eiendom. Dette betyr at det er mye billigere å kjøpe et nedlagt konsesjonspliktig bruk enn å kjøpe byggeland, noe som dermed gir mulighet for spekulasjon.

– Vi i Bergen tomteselskap kan ikke gi konsesjon, men vi kan prøve å finne en kjøper som kan ta vare på området. Deretter må det være opp til fylkesmann og media å påse at ny eier oppfyller kravene i konsesjonsvilkårene.

– Når det gjelder bygningsmassen på bruket i Indre Hordvik i dag, så vil fremtiden avgjøres av den klagesaken som nå kommer opp, legger Iversen til.

– Og da er det snakk om et politisk vedtak?

– Ja, som endelig avgjøres av fylkesmannen.

Faksimiler Åsane Tidende 1. og 5. april 2011

KULTURVERN I ÅSANE: Åsane Tidende har skrevet flere artikler om forfallet på de verneverdige brukene i Indre Hordvik og øverst på Almås. Nå ser det ut som om Almås-gårdene sikres en fremtid, mens det fortsatt er usikkert hva som kommer til å skje med den verneverdige bygningsmassen i Indre Hordvik. (Faksimiler fra Åsane Tidende for 1. april, 5.april og 3. juni i år)